Financování

Ústní rezervace (Nezávazná rezervace)

Ústní rezervace je nezávazné vyjádření předběžného zájmu o koupi nemovitosti na základě které Vám realitní makléř rezervuje po dobu pěti dnů požadovanou nemovitost. Po uplynutí této lhůty musí být tato rezervace buď potvrzena podpisem Rezervační smlouvy, nebo zaniká, a o koupi dané nemovitosti se může ucházet další zájemce.

Rezervační smlouva (Závazná rezervace)

Závaznou rezervací se rozumí podpis Rezervační smlouvy, jejímž podpisem se Prodávající zavazuje nenabízet danou nemovitost dalším zájemcům. Rezervační smlouva zavazuje Kupujícího k úhradě rezervačního poplatku ve výši 100.000,-Kč do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího podpisu a obě smluvní strany k podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky a to nejpozději do 60-ti nebo 30-ti dnů (lhůta se zkracuje podle rozestavěnosti projektu) ode dne jejího podepsání. V případě podpisu Kupní smlouvy je rezervační záloha započtena na kupní cenu.

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (Budoucí kupní smlouva)

Podpisem Rezervační smlouvy běží 60 nebo 30 denní lhůta, během níž musí být podepsána Budoucí kupní smlouva. Tato lhůta je Kupujícímu poskytnuta na případné vyřízení financování prostřednictvím hypotéční banky.
Pokud Kupující využije financování části kupní ceny prostřednictvím hypotéční banky, předloží k podpisu Budoucí kupní smlouvy kopii úvěrové smlouvy a uhradí 15% z kupní ceny mínus rezervační poplatek  do 10 (deseti) kalendářních dní  ode dne podpisu této smlouvy smluvními stranami. Zbývající část Kupní ceny ve výši 85% uhradí Kupující až po kolaudaci projektu. 

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)

Kupní smlouva přesně specifikuje nemovitosti, které jsou předmětem prodeje, a celkovou kupní cenu a je podepisována smluvními stranami v době splnění těchto podmínek:

  •  objekt byl pravomocně zkolaudován
  •  bylo podáno prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí
  •  kupující uhradil celou kupní cenu na projektové číslo účtu vedené u banky financující projekt

Podáním návrhu na vklad Kupní smlouvy do katastru nemovitostí se zapisuje změna vlastnictví k předmětným nemovitostem.
 

 

Financování

Projekt je financován ČSOB. V případě zájmu je možné pro klienty zajistit financování u Hypotéční banky a.s.

 

 

 
 
 

© 2010 copyright Rezidence V Horkách / design by IMPACT-CORTI